Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 7 (สระบุรี)

Environment and Pollution Control Office 7 (saraburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรมควบคุมมลพิษ และสสภ.7 (สระบุรี)

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรมควบคุมมลพิษ และสสภ.7 (สระบุรี)

วิสัยทัศน์กรมควบคุมมลพิษ

  • เป็นองค์กรหลักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

พันธกิจ

  • พัฒนามาตรฐาน เครื่องมือและกลไกในการจัดการมลพิษที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
  • ยกระดับความสามารถบุคลากร พัฒนาองค์กร เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม เพื่อการจัดการมลพิษ
  • สื่อสารข้อมูล ขยายหุ้นส่วนความร่วมมือ และสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการมลพิษ
  • กำกับ ดูแล และพัฒนากฎหมายสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมลพิษ
  • ประสานความร่วมมือด้านการจัดการมลพิษกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและระหว่างประเทศ

ค่านิยม คพ.

  • ถูกต้อง ทันสมัย โปร่งใส ใส่ใจประชาชน

 

บทบาทหน้าที่ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค

1) จัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมาตรการในการควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากภาวะมลพิษในพื้นที่วิกฤต
    หรือพื้นที่พิเศษด้านสิ่งแวดล้อม และติดตามประเมินผล
2) จัดทำข้อเสนอการกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดในระดับพื้นที่
3) ติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
    และจัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมระดับภาค
4) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
5) ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เหตุฉุกเฉินและอุบัติภัยด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในระดับภาค
6) ตรวจวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อมในระดับภาค
7) ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

เอกสารแนบ

คำสั่ง คพ

ขนาดไฟล์:0.37 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 212 ครั้ง